پیش فیلتر Airpro F7 دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-600
قابلیت جذب ذرات درشت مانند گرد و غبار، پرز، مایت ها، قارچ ها و ...
پیش فیلتر Airpro F7 جهت جذب ذرات درشت زیر 10 میکرون

کلاس فیلتر: فیلتر هپا از کلاس F7
 سطح فیلتر: 2 متر مربع
 ضخامت فیلتر: 80 میلی متر
متوسط طول عمر: در صورت روشن بودن دستگاه تصفیه هوا روزانه 10 ساعت به طور مداوم با دور فن 3، 1 سال

فیلم دستگاهها UP