فیلتر Airpro TVOC دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-600

فیلتر TVOC جهت تصفیه هوا و جذب آلودگی شیمیایی، گاز، بو و ترکیبات آلی فرار یا VOC ها مانند فرمالدئید، استالدئید، بنزن و ...


وزن 2 کیلوگرم
ضخامت 120 میلی متر
راندمان بیشتر از 95 درصد
عمر در صورت روشن بود دستگاه تصفیه هوا روزانه 10 ساعت، 1 سال
ویژگی جذب آلودگی شیمیایی، گاز، بو و ترکیبات آلی فرار


فیلتر جاذب بو و گاز شیمیایی Airpro TVOC دستگاه تصفیه هوای ایرپروس

وزن 2 کیلوگرم، ضخامت فیلتر 120 میلی متر
در صورت روشن بودن دستگاه تصفیه هوا روزانه 10 ساعت به طور مداوم با دور فن 3، فیلتر تصفیه هوای جاذب گاز و بوی شیمیایی، بعد از 1 سال اشباع شده و نیاز به تعویض دارد.

فیلم دستگاهها UP